KHAI GIÁ

KHAI GIÁ
Khai giá: Là dịch vụ cộng thêm sử dụng cùng với các dịch vụ bưu chính chuyển phát khi gửi bưu gửi để được đảm bảo nội dung bằng cách kê khai giá trị nội dung hàng gửi. Nếu bưu gửi bị mất mát, suy suyển, khách hàng sẽ được bồi thường theo giá trị.
1- Đặc điểm dịch vụ :

 a, Điều kiện về nội dung, khối lượng, kích thước của bưu gửi khai giá

- Không chấp nhận các bưu gửi khai giá có nội dung là vàng, bạc, đá quý, kim loại quý, chứng khoán và séc.
- Điều kiện về khói lượng, kích thước bưu gửi khai giá được thực hiện theo quy định của Tổng Công ty áp dụng cho các loại bưu gửi tương ứng.
b, Kê khai giá trị nội dung
- Đối với bưu gửi là vật phẩm hàng hóa, giá trị khai có thể là một phần hoặc toàn bộ nhưng không được vượt quá giá trị thực tế và mức giá khai tối đa cho 1 bưu gửi khai giá có nội dung là giấy tờ, tài liệu là 5.000.000đ, nội dung là hàng hóa là 100.000.000đ.
- Trường hợp bưu gửi là hàng hóa đã chịu thuế, người gửi được quyền khai thêm số tiền thuế đã nộp.
- Đối với các bưu gửi khai giá có nội dung là giấy tờ, tài liệu, giá trị khai là các chi phí cho việc thiết lập các giấy tờ, tài liệu đó, không kể chi phí nghiên cứu và các chi phí khác dưới bất kỳ hình thức nào để thay thế, tái tạo và khôi phục lại chúng, nhưng không được vượt quá mức tối đa như quy định.

Dịch vụ khai giá được áp dụng cho các bưu gửi có số hiệu trong lãnh thổ Việt Nam.
Bưu gửi khai giá chỉ được chấp nhận và trao đổi trong phạm vi các Bưu cục cung cấp Dịch vụ khai giá.
Mức giá khai:
- Mức giá khai tối đa cho 1 bưu gửi có nội dung là giấy tờ, tài liệu là 5.000.000đ.
- Mức giá khai tối đa cho 1 bưu gửi có nội dung là hàng hoá là 100.000.000đ.
 
 Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

Cước thu là 0,75% giá trị khai đối với bưu gửi có nội dung là giấy tờ, tài liệu và hàng hóa, tối thiểu thu 3.000 đồng.

Mức bồi thường: 100% giá trị khai.
 

2 - Các qui định về khiếu nại, bồi thường :

a. Giải quyết khiếu nại:
- Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với bưu gửi khai giá được áp dụng như quy định nghiệp vụ BPBK và các quy định áp dụng cho từng loại bưu gửi tương ứng.
b. Các nguyên tắc giải quyết bồi thường:
* Nguyên tắc chung:
- Nếu không có thỏa thuận gì khác, Bưu điện chỉ bồi thường cho người gửi.
- Bưu điện bồi thường toàn bộ tổn thất của các bưu gửi khai giá thuộc trách nhiệm của Bưu điện. Trường hợp khách hàng đã chấp nhận được bồi thường theo quy định khai giá (tức là bồi thường theo giá trị đã khai), thì sẽ không được nhận bồi thường theo khối lượng bưu gửi
- Bưu điện chỉ tiến hành bồi thường bưu gửi bằng tiền Việt nam, không bồi thường bằng vật phẩm, hàng hóa.
- Trường hợp bưu gửi khai giá bị tổn thất toàn bộ, ngoài việc đền bù theo giá trị đã khai, Bưu điện hoàn lại cho người được quyền hưởng các khoản cước cơ bản, cước dịch vụ cộng thêm (nếu có) đã thu trừ khoản cước khai giá.
* Mức bồi thường:
- Bưu điện bồi thường 100% giá trị vật phẩm, hàng hóa ký gửi
- Đối với các bưu gửi khai giá là các tài liệu, giấy tờ thì Bưu điện chỉ bồi thường các chi phí cho việc thiêt lập các giấy tờ, tài liệu đó, không kể chi phí nghiên cứu và các chi phí khác dưới bất kỳ hình thức nào để thay thế, tái tạo và khôi phục lại chúng. Mức bồi thường không vượt quá mức tối đa quy định là 5.000.000đ
- Trường hợp bưu gửi khai giá bị tổn thất bộ phận thì số tiền bồi thường sẽ được tính trên cơ sở mức độ tổn thất và giá trị đã khai.
- Nếu giá trị đã khai thấp hơn giá trị thực tế của bưu gửi thì Bưu điện chỉ bồi thường những mất mát, hư hỏng theo giá trị đã khai.
- Nếu giá trị đã khai cao hơn giá trị thực tế của bưu gửi thì Bưu điện chỉ bồi thường tối đa 100% giá trị thực tế của bưu gửi.
 

Thông tin về khiếu nại, bồi thường dịch vụ Bưu chính

 

Tác giả bài viết: BĐTQ

Nguồn tin: Bưu điện tỉnh Tuyên Quang